(For English Please Scroll Down)

ก่อนที่จะทำการฝากเงินบาทได้นั้น ท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารก่อน หากท่านยังไม่ได้ดำเนินการ รบกวนตรวจสอบวิธีการด้านล่างนี้

วิธีการยืนยันตัวตน

วิธีการยืนยันบัญชีธนาคาร

หลังจากนั้นท่านสามารถฝากเงินบาทได้ตามวิธีการดังนี้

 1. ล็อกอินเข้า Satang Pro
 2. คลิกที่อีเมลของตัวเองด้านบนขวามือ แล้วเลือก "ยอดคงเหลือ (Balance)" 
 3. คลิก "ฝาก (Deposit)" ตรงเมนู ไทยบาท (THB)
 4. เลือกบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการใช้ทำธุรกรรมฝากเงิน กรณีท่านได้ทำการยืนยันไว้หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่ท่านจะใช้ทำการฝากเงินในครั้งนี้
 5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการฝากเงิน โดยเราแนะนำให้เลือกธนาคารเดียวกันกับที่ท่านใช้ เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร ถ้าไม่มีธนาคารที่ท่านใช้งาน ให้เลือกทำการโอนผ่านพร้อมเพย์
 6. กรอกจำนวนเงินแล้วกด "ต่อไป (Next)"
 7. ทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน มายังบัญชีธนาคารของ TDAX ตามรายละเอียดที่ขึ้นมาในหน้าถัดไป เสร็จแล้วให้นำสลิปยืนยันการโอนเงินมาอัพโหลดในหน้านี้ เพื่อทำการยืนยันการฝากเงิน จากนั้นกด "ดำเนินการ (Proceed)"
  *ทาง TDAX จะไม่มีการตัดเงินจากบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ
 8. รอการดำเนินการอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 8 ชั่วโมง ตรวจสอบสถานะได้ที่เมนู "ประวัติการฝาก (Deposit History)"

-----------------------------

Before depositing THB to your account, you need to complete ID and Bank Account verification first. Please see how to it in the links below:

How to do ID Verification

How to do Bank Account Verification

After you have completed both of them, please follow these steps to deposit THB:

 1. Login to Satang Pro
 2. Click on your email on the top-right corner and choose "Balance"
 3. Click "Deposit" in the THB section
 4. Choose the bank account you want to use for this transaction
 5. Choose the Satang Pro bank account you want to transfer money to. We recommend choosing the same bank you use, in order to save inter-bank transfer fees. If there's none, please use PromtPay option. 
 6. Fill in the amount and click "Next"
 7. Transfer money from your bank account to the Satang Pro bank account according to the details shown in this step. After you are done, upload the payment slip  to confirm your deposit. Then click "Proceed".
  *Satang Pro will not deduct money from your account automatically. 
 8. Please wait for the system to confirm your deposit within 8 hours. Check the status in "Deposit History" menu.
Did this answer your question?