If you wish to trade, deposit, and withdraw THB or Cryptocurrency, you will need to pass the verification process and KYC with is applicable for 20 year-old users and above.

 
หากท่านต้องการทำการฝากและถอนเงินบาท หรือสกุลเงินดิจิทัล อื่นๆ ท่านจำเป็นที่จะต้องผ่านการยืนยันตัวตน อายุขั้นต่ำในการซื้อขาย ในเว็บไชต์ สตางค์ โปร คือ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

Did this answer your question?