Satang Pro aims to be the most secure and trustworthy platform for our users, but must also be easy to use and not confusing! Any Authentication and withdrawal processes will require 2FA.

ทีมงานของ สตางค์ โปร ต้องการให้แพลทฟอร์มของเราปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทุกท่าน แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ตั้งใจให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างไม่สับสน เฉพาะขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและถอนเงิน/สินทรัพย์ดิจิทัล เท่านั้นที่คุณลูกค้าจะต้องใส่ 2FA

Did this answer your question?